REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SZKOLENIA.PHARMACYCOLLEGE.PL

§ 1.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin użytkownika sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

b) Spółka/Sprzedający – Piktorex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 Bud.23/ p. 408 01-938 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000591968, nr NIP: 5272754833, nr REGON: 363316800;

c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca ważny login i hasło i posiadająca konto zarejestrowane w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

d) Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej polegającej na zakupie poprzez sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl prawa wstępu na wybrane wydarzenie znajdujące się w ofercie sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

e) Login – indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w postaci jego adresu e-mail, używany wraz z hasłem;

f) Hasło – ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika jako element uwierzytelnienia;

g) Usługa – sprzedaż przez Spółkę na rzecz Kupujących prawa wstępu na wydarzenia za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

h) Konto Użytkownika - konto prowadzone przez Spółkę dla Użytkownika pod unikalną nazwą, będące zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

i) Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika, poprzez którą uzyskuje on dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl, na zasadach określonych w Regulaminie;

j) Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.szkolenia.pharmacycollege.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać zakupu prawa wstępu na wybrane wydarzenia;

k) Wydarzenie – konferencje, szkolenia bądź inne spotkania o charakterze edukacyjnym lub branżowym, na które prawo wstępu jest sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

l) Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Spółkę będącą administratorem danych osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki administratora danych, która znajduje się pod adresem: http://www.szkolenia.pharmacycollege.pl/strona/polityka_prywatnosci

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl, prowadzonego przez Piktorex spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3 Bud.23/ p. 408 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000591968, nr NIP: 5272754833, nr REGON: 363316800, na rzecz osób z branży farmaceutycznej i medycznej w zakresie sprzedaży prawa wstępu na wybrane wydarzenia (konferencje, szkolenia, etc.) edukacyjne lub branżowe.

W ramach sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl umowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).

Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów i usług, znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu, wycofania ze sprzedaży niektórych towarów i usług, dostępnych w ofercie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Każdy z Użytkowników korzystający ze sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

Kupujący zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z zasadami netykiety.

§ 3.

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

Warunkiem możliwości zakupu prawa wstępu na Wydarzenie za pośrednictwem Sklepu jest posiadanie Konta Użytkownika w Sklepie. 

W celu rejestracji osoba, która chce zostać Użytkownikiem powinna wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko oraz pozostałe dane wymagane w formularzu (adres, e-mail, numer telefonu) niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego ze Spółką.

Rejestracja Konta Użytkownika możliwa jest również podczas dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu. Po złożeniu zamówienia i użyciu przycisku „Zamawiam” Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając dane, o których mowa w ust. 2 powyżej.

Użytkownik wypełniając formularz jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Każdy Użytkownik sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.

Na podany w formularzu adres e-mail Użytkownik otrzyma od Spółki wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym konta, w celu aktywacji Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do aktywacji konta w terminie 10 dni. W przypadku braku aktywacji Spółka może usunąć Konto Użytkownika bez dodatkowego powiadomienia.

Akceptując link aktywacyjny konta, o którym mowa w ust.5 powyżej, Użytkownik oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.

Spółka może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika od wiarygodności danych wymienionych przez niego podczas rejestracji.

Konto Użytkownika zawiera jego dane podane w formularzu rejestracyjnym lub później aktualizowane. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Usunięcie przez Użytkownika danych, w trakcie korzystania z usług sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl, może wiązać się z usunięciem Konta Użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta Użytkownika.

Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, do czasu przesłania przez Użytkownika prośby o zablokowanie jego konta oraz potwierdzenia przez Spółkę e-mailem zablokowania tego konta.

Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika, bądź dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo tego konta jest zagrożone. Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępu do tego konta.

Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który wykorzystuje sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl do działań o charakterze bezprawnym, szkodliwym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu, oraz które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Spółki, albo w inny sposób szkodzą Spółce. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Spółki.

Podjęcie przez Spółkę czynności, o których mowa w ust. 11 powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności Użytkownika za jego działania będące podstawą usunięcia konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki.

Spółka może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia konta także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego Użytkownika było usunięte w przeszłości.

§ 4.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. Do czynności prawnych opisanych Regulaminem nie stosuje się postanowień art. 661 § 1 - 3 kodeksu cywilnego.

Warunkiem dokonania zakupu od Spółki prawa wstępu na Wydarzenie za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl jest złożenie zamówienia przez Kupującego.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

dodanie do koszyka zakupu prawa wstępu na konkretne wydarzenie znajdujące się w ofercie Sklepu;

wskazanie liczby osób, dla których zakupywane jest prawo wstępu na wydarzenie;

złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

Po użyciu przycisku Zamawiam, Kupujący wypełni formularz dotyczący płatności. Zapłata za złożone zamówienie może nastąpić wyłącznie przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU.

Kupujący ma możliwość wskazania, że chce otrzymać fakturę VAT. Wówczas zobowiązany jest wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer NIP). Faktura VAT jest wystawiana po dokonaniu zapłaty, a następnie wysyłana na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Kupujący:

akceptuje regulamin sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia;

może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku posiadania kodu rabatowego, Użytkownik wpisuje go w odpowiedniej rubryce formularza przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia. Warunkiem skorzystania z rabatu wynikającego z posiadania statusu studenta jest okazanie przy wejściu na wydarzenie aktualnej i ważnej legitymacji studenckiej. W braku dowodu uprawniającego do skorzystania z rabatu, Spółka ma prawo uzależnić prawo wstępu od uiszczenia różnicy w cenie między ceną wyjściową a ceną wynikającą z uzyskania rabatu. W przypadku wydarzeń odbywających się on-line warunkiem skorzystania z rabatu wynikającego z posiadania statusu studenta jest przesłanie Sprzedającemu skanu aktualnej i ważnej legitymacji studenckiej.

Jeżeli kupujący dokonuje zakupu prawa wstępu na wydarzenie na rzecz innych osób w rubryce formularza zatytułowanej „Komentarza do zamówienia” jest zobowiązany wpisać dane osób, na rzecz których nabywane jest prawo wstępu na wydarzenie.

Ostateczne złożenie zamówienia następuje po użyciu przycisku „Zamawiam i płacę”.

Po użyciu przycisku „Zamawiam i płacę” w przypadku wyboru płatności on-line za pośrednictwem banku, Kupujący przekierowany zostaje do strony banku celem dokonania płatności. Komunikat potwierdzający prawidłowe przeprowadzenie transakcji kończy operację.

Jeżeli w ciągu 72 h od ostatecznego złożenia zamówienia płatność nie zostanie odnotowana przez Spółkę, transakcja zostanie anulowana.

Po odnotowaniu wpłaty Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e - mailem, stanowiące dowód potwierdzeniu wpłaty i prawa wzięcia udziału w wybranym wydarzeniu.

Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty i otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.

W przypadku żądania przez Kupującego dokonania zmian w zamówionych usługach, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia.

Potwierdzenie złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 13 powyżej wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie ceny stanowi potwierdzenie prawa wstępu na wydarzenie. Prawo wstępu na konferencje będzie ponadto weryfikowane na podstawie informacji posiadanych przez Spółkę w zakresie złożonych zamówień i potwierdzeń wpłat.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia w wyniku, których Kupujący nie otrzymał potwierdzenia złożenia zamówienia. Koszty związane z obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.

§ 5.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, ODWOŁANIE WYDARZENIA

Kupującemu zawierającemu umowę ze Sprzedającym poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy ani przekazania prawa wstępu innej osobie.

W przypadku odwołania wydarzenia Spółka zwróci Kupującemu pełną kwotę, za którą zakupił prawo wstępu na wydarzenie i wystawi adekwatną do tej czynności fakturę korygującą.

W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca wydarzenia, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.szkolenia.pharmacycollege.pl, na stronie internetowej dotyczącej danego wydarzenia (jeżeli taka strona istnieje) lub poprzez wiadomość przesłaną na podany adres e-mail. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację wiadomością tekstową na podany numer telefonu.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail biuro@piktorex.pl, następujących aktualnych danych: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, numer zamówienia, nazwa wydarzenia, ilość biletów oraz dane do przelewu w przypadku zamknięcia konta/karty, którą dokonywana była transakcja. Użytkownik może wskazać inny rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.

§ 6.

USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

Za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl, Użytkownik otrzymuje dostęp do Usług świadczonych przez Spółkę. Do czynności prawnych opisanych w Regulaminie nie mają zastosowania przepisy art. 661 § 1 - 3 kodeksu cywilnego.

W ramach przekazywania informacji handlowych i świadczenia Usług w zakresie i na zasadach określonych Regulaminem mieści się, w szczególności:

otrzymywanie przez Użytkownika informacji, dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę;

uzyskiwanie informacji zawartych w księgowym systemie Spółki, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych ze Spółką umów sprzedaży oraz historii rozrachunków stron.

Przedstawiane przez Spółkę w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl oferty Usług posiadają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl wymagane jest:

połączenie z siecią Internet;

aktualna przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsotf Edge, Opera z włączoną obsługą JavaScript, obsługą plików cookies oraz obsługą protokołu szyfrowania SSL;

IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

posiadanie programu umożliwiającego otwieranie plików zapisanych w formacie PDF, w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika lub udostępnianych w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl ;

dostęp do poczty elektronicznej wraz z możliwością odczytu wiadomości.

pliki typu pdf wersja 1.4 lub wyższa - portable document format - dokumenty tekstowo-graficzne, jako pliki typu pdf w wersji 5 programu Adobe Reader - standard wyłącznie dla odczyt dokumentu;

inne formaty wskazane przez Spółkę w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl.

Funkcją oraz celem oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Usługę do systemu teleinformatycznego Użytkownika, tzw. pliki cookies jest zapewnienie uwierzytelnienia sesji lub zapisywanie danych umożliwiających i ułatwiających korzystanie ze Sklepu, a także prowadzenie statystyk odwiedzin tego Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Spółkę z plików cookies w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl dostępne są w polityce prywatności, zamieszczonej w dedykowanej zakładce tego portalu.

Na żądanie Użytkownika Spółka, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest zobowiązana do informowania Użytkownika o innych, niż wymienione w ust. 3 i 4 powyżej, szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Spółkę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

formę i treść informacji oraz materiałów nie pochodzących od redakcji Sklepu, zamieszczonych przez Użytkownika w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach na portalu;

formę i treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczonych na łamach Sklepu, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych;

sposób w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu, oraz za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkowników, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;

niezależne i niezawinione przez Spółkę błędy w działaniu aplikacji, udostępnionych Użytkownikom w ramach Sklepu;

szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Spółki, w szczególności spowodowane siła wyższą;

przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych będących spoza Spółki.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników Sklepu spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności takimi jak włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika, przejęcie Haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami lub innymi szkodliwymi oprogramowaniami, utratą baz danych oraz innych danych zapisanych w systemie teleinformatycznym.

§ 9.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@piktorex.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje poprzez podanie jej imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę.

§ 10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.pharmacycollege.pl. Dane osobowe są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach związanych z umożliwieniem Użytkownikom korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację przysługujących im uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji tych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach.

Wszelkie dokumenty elektroniczne kierowane do Spółki są archiwizowane i w niektórych przypadkach mogą być wykorzystane dla celów dowodowych. Ujawnienie zawartych w nich danych osobowych może nastąpić jedynie z przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkowników dostępne są w polityce prywatności, zamieszczonej w dedykowanej zakładce Sklepu.

§ 11.

PRAWA AUTORSKIE

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl podlega ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu, w tym do logo Sprzedającego, oraz do układu i kompozycji tych elementów, przysługują Spółce. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych Sklepu, oraz ich układu i kompozycji, będących przedmiotem praw przysługujących Spółce, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Spółki.

Zawartość sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlega ochronie przewidzianej w przepisach ww. ustawy. Bez uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Spółki kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Sklepie lub ich fragmentów jest zabronione.

Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Spółki lub podmiotów trzecich.

§ 12.

ZMIANA REGULAMINU

Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu, w tym poprzez wprowadzenie nowej wersji lub zakresu usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl. Zmiana nazwy Spółki i jej formy prawnej czy też jej siedziby nie stanowi zmiany Regulaminu.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez Spółkę zmienionego Regulaminu w dedykowanej zakładce Sklepu, zawierającej obowiązujące Regulaminy.

Każdy Użytkownik w momencie logowania się do Sklepu, zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu. Dalsze korzystanie ze Sklepu będzie możliwe wyłącznie po akceptacji zmienionego Regulaminu.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, jak również jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki.

Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz polityką prywatności obowiązującymi w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl, a także że rozumie treść ww. dokumentów i w pełni je akceptuje, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.

W przypadku obcojęzycznych wersji Regulaminu wydanych przez Spółkę, oraz zamieszczonych w Sklepie, wiążąca jest wersja polska Regulaminu.

Prawem właściwym do rozstrzygania sporów, dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.

Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności Sklepu, oraz związane ze świadczonymi przez Spółkę za jego pośrednictwem Usługami, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoplo.pl